Hjälp att få för funktionshindrande och äldre

I Sverige är det kommunerna som organiserar hemtjänsten, som innebär hjälp i hemmet så att vårdtagaren kan fortsätta att bo hemma. De allra flesta tjänsterna bedrivs av kommunen, men antalet privata aktörer ökar kraftigt. Det sker ett nära samarbete med hemsjukvården.

För det mesta har hemtjänstpersonalen egna kläder med vissa aktörer har enhetliga kläder. 

En lag om valfrihetssystem trädde i kraft 2009, vilket gör att äldre kan välja vilka som ska utföra hemtjänsten i vissa kommuner. De flesta som får hjälp i hemmet via hemtjänst är över 65 år. I Sverige har omkring 235 000 personer hemtjänst. 

Grundidén gällande hemtjänstens uppgifter är att den berörda ska få vård och omsorg i hemmet.

Generellt är kvalitén hög och nöjdheten är bra. Det är viktigt att de som får hjälp får ett bra bemötande och möts med respekt, och vara lyhörda för önskemål. 

Ökat kunkurrens - bättre kvalitet

Konkurrensen har ökat i och med valfriheten, framför allt från det ökande antalet privata och kompenta vårdföretagen som specialiserat sig på olika tjänster i hemmet. Detta har gjort att kvalitén ökat markant och utförarna måste utvecklas, utbildas och förbättre sin erbjudna service. Vilket såklart är en stor fördel och trygghet för våra äldre. 

Men oavsett aktör så är kommunen alltid ansvarig för att kummuninnevånarna får det stöd som de behöver. Detta står skrivet i socialtjänstlagen. 

Hur får man hemhjälp?

Rätten till hjälp hemma styrs av olika lagar, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Man söker hjälpen hos en biståndshandläggare som bestämmer om den sökta hjälpen kan godkännas eller ej. Vård enligt HSL kan även beslutas av sjuksköterska. 

Efter godkännnande arbetar man fram en individuell arbetsplan och bestämmer vilket hjälp som behövs. Läkare bestämmer även om det finns behov av medicinsk hjälp.

Det kan handla om kateterisering, skötsel av katetern, medicinöverlämning och sondmatning.

Övrig hjälp kan vara hjälp med måltider, städning, bäddning, inköp, personlig hygien men även sociala aktiviteter som promenader och ledsagning.

Vad kostar det? 

Både kommunala och privata alternativ kostar lika mycket. Själva priset varierar beroende på kommun och vårdtagarens ekonomi, men aldrig mer än maxtaxan 2 044 kronor (2018) per månad.

Ersättningen till aktörerna är bestämd och alla får samma ersättning som är bestämd av kommunen. Det sker alltså ingen upphandling, vilket troligen skulle ha gjort att aktören med lägsta priset vinnit. Privata aktörer erbjuder ofta ett flertal extratjänster. Det gör att om man till exempel inte fått beviljad städning så går det att köpa till det. 

 

29 Jan 2019